ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غبار نشتی

fugitive dust

واژه‌های مصوب فرهنگستان

غباری که از قسمت‌های دیگر سامانۀ خروجی به‌غیراز دودکش خارج می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ