ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غبار منطقـه‌البروجی

zodiacal dust

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ابری از غبار که صفحۀ منظومۀ شمسی را فراگرفته است و باعث ایجاد نور منطقـه‌البروجی می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ