ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غباریخ

diamond dust

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ذرات بسیار ریز بلور یخ که از آسمانِ ظاهراً بدون ابر می‏ریزد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ