ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عوارض خط پرسرنشین

high-occupancy toll, HOT

واژه‌های مصوب فرهنگستان

عوارضی که از خودروهای تک‌سرنشینی اخذ می‌شود که از خطوط یا راه‌های مختص به خودروهای پرسرنشین عبور می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ