ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

عوارض خط پرسرنشین

high-occupancy toll, HOT

واژه‌های مصوب فرهنگستان

عوارضی که از خودروهای تک‌سرنشینی اخذ می‌شود که از خطوط یا راه‌های مختص به خودروهای پرسرنشین عبور می‌کنند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما