ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عوارض اقامت

hotel tax, bed tax, resort tax, room tax

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مالیاتی که دولت محلی یا مرکزی یا سازمانی دیگر برای افزایش درآمد یا توسعه و بهبود زیرساخت‌های گردشگری از بازدیدکنندگان بابت اقامتشان دریافت می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ