ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

عوارض اقامت

hotel tax, bed tax, resort tax, room tax

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مالیاتی که دولت محلی یا مرکزی یا سازمانی دیگر برای افزایش درآمد یا توسعه و بهبود زیرساخت‌های گردشگری از بازدیدکنندگان بابت اقامتشان دریافت می‌کند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما