ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عنصر تحرک هوایی

air mobility element, AME

واژه‌های مصوب فرهنگستان

شاخه‌ای از فرماندهی متحرک مرکز واپایی سوخت‌بَری هوایی که با اعلام درخواست فرماندهِ رزم جغرافیایی، هواپیمای سوخت‌بَر را به منطقۀ مورد‌ نظر اعزام می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ