ترجمه مقاله

عناصر هسته‌ای پراکندۀ کوتاه

short interspersed nuclear elements, SINE elements, short interspersed elements, short interspersed repeat elements

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دسته‌ای از واترانهشه‌های (retrotransposon) غیرویروسی که طول آن‌ها کمتر از 500 باز است اختـ . پراک SINES, SINE متـ . پراکنۀ کوتاه
ترجمه مقاله