ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عملگر دل

del operator

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قاعده‏ای که به تابع f از سه متغیر و x و y و z تابعی بُرداریمقدار منسوب می‌کند که مؤلفه‏های آن در جهت‌های x و y و z مشتقات جزئی متناظر f هستند متـ . نابلا nabla
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ