ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علت

cause

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آنچه ایجاد یا تغییر چیزی را موجب می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ