ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علامت اضطرار

distress signal

واژه‌های مصوب فرهنگستان

علامتی که نشانگر وضعیت اضطراری در کشتی است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ