ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عقب‌رَوی 1

retirement

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی عملیات پدافندی که در آن نیرویی که با دشمن درگیر نیست به سمت عقب حرکت می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ