ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عصاره‌گیری

extraction 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند تهیۀ عصاره یا همان نوشیدنی قهوه از سابۀ قهوه به‌کمک آب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ