ترجمه مقاله

عروسک غول‌پیکر

heroic puppet

واژه‌های مصوب فرهنگستان

عروسکی در ابعاد چند برابر بدن انسان که معمولاً در نمایش‌های خیابانی از آن استفاده می‌شود
ترجمه مقاله