ترجمه مقاله

عرق‌ریز

eccrine

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی غدۀ برون‌ریزی که عرق ترشح می‌کند
ترجمه مقاله