ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عدد هیزن

Hazen number

واژه‌های مصوب فرهنگستان

عددی برای نشان دادن شدت رنگ آب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ