ترجمه مقاله

عامل برگ‌ریز

defoliating agent

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ماده‌ای شیمیایی که باعث ریزش زودرس برگ گیاهان می‌شود
ترجمه مقاله