ترجمه مقاله

عاملی n

factorial n

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حاصل‌ضرب اعداد صحیح از 1 تا n متـ . فاکتوریل n
ترجمه مقاله