ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عارضه‏سنجی تردد

traffic impact analysis, impact analysis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مطالعۀ تأثیر کاربری زمین بر تردد اطراف
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ