ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عادات غذایی

food habits, dietary habits, eating habits

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رفتار افراد در انتخاب و مصرف غذا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ