ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طیف پخشیده

diffuse spectrum

واژه‌های مصوب فرهنگستان

طیفی با خطوط بسیار پهن که پهن‌شدگی آنها ناشی از برخورد نیست
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ