ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طیف‌شناسی رامان

Raman spectroscopy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مطالعۀ انرژی تابشی پراکنده‌شدۀ ناکشسان هنگامی‌که نمونه درمعرض باریکه‌ای پرشدت از نور تک‌فام، معمولاً تابش لیزر، قرار می‌گیرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ