ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طیف‌سنج جِرمی زمان‌پروازی

time-of-flight mass spectrometer, TOF 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی طیف‌سنج جِرمی که در آن یون‌ها برمبنای سرعت‌هایشان بدون اعمال هرگونه نیروی بیرونی جدا می‌شوند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ