ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طیف رامان

Raman spectrum

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نمایش یا نمودار شدت پراکندگی رامان نور تک‌فام به‌صورت تابعی از بسامد نور پراکنده‌شده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ