ترجمه مقاله

طیف‏نما

spectroscope

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وسیله‏ای برای تولید و مشاهده و مطالعۀ طیف
ترجمه مقاله