ترجمه مقاله

طول پیوند

bond length, bond distance

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فاصلۀ متوسط بین هسته‌های دو اتم در مولکول پایدار
ترجمه مقاله