ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طرح فوری

sketch 2, croquis (fr.)

واژه‌های مصوب فرهنگستان

طرح اولیه‏ای که با سرعت اجرا می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ