ترجمه مقاله

طبل‌های یک‏طرفه

single-skin drums, single-head drums

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دسته‏ای از طبل‌ها که یک سمت بدنۀ آنها پوست دارد
ترجمه مقاله