ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

طبل‌های دوطرفه

double-skin drums, double-head drums

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دسته‏ای از طبل‌ها که دو سمت بدنۀ آنها پوست دارد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما