ترجمه مقاله

طبل‌های دوطرفه

double-skin drums, double-head drums

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دسته‏ای از طبل‌ها که دو سمت بدنۀ آنها پوست دارد
ترجمه مقاله