ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضریب Q

Q factor

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← ضریب کیفیت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ