ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ضریب کیفیت پساموج

coda Q, coda attenuation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پارامتر تعیین‌کنندۀ اُفت دامنۀ پساموج S در زمان، در زمین‌لرزۀ محلی با فرض تک پراکنش S به S
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما