ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضریب پیشگام

leading coefficient

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در یک چندجمله‌ای یک‌متغیره، ضریب جمله‌ای که بیشترین درجه را دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ