ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضرب قوی

strong beat, accented beat, down beat

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نخستین ضرب هر میزان و سومین ضرب میزان‌های چهارضربی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ