ترجمه مقاله

ضرب تصویری

image multiplication

واژه‌های مصوب فرهنگستان

عملیات پردازش تصویر که در آن تصویری تولید می‌شود که تصویردانه‌‌های (pixels) آن از ضرب مقادیر تصویردانه‌‌های همتا در دو تصویر دیگر تولید شده باشد
ترجمه مقاله