ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضربه‏گیر 3

tampon

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وسیله‏ای در دو سر واگن یا لوکوموتیو که با مستهلک کردن انرژی ضربه‏ای قطار، در هنگام حرکت یا عملیات تنظیم، از صدمه دیدن واگن‌ها و لوکوموتیوها جلوگیری کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ