ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صمغ عربی

gum arabic, acacia gum

واژه‌های مصوب فرهنگستان

صمغی که از درخت آکاسیا ترشح می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ