ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

صافی شنی

sand filter

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی صافی متشکل از چند بستر شنی و به‌صورت لایه‌لایه که از آن برای جدا کردن ذرات ریز معلق از آب یا سیال استفاده می‌کنند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ