ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیپور استاش

eustachian tube, auditory tube

واژه‌های مصوب فرهنگستان

لوله‏ای که ابتدای آن استخوانی و انتهای آن غضروفی است و گوش میانی را به حلق وصل می‏کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ