ترجمه مقاله

شیو pH تثبیت‌شده

immobilized pH gradient, IPG

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی روش تمرکز هم‌بار که در آن pH نواحی ژل از قبل تثبیت شده است
ترجمه مقاله