ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیست‌وارگی

schistosity

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برگوارگی در شیست یا دیگر سنگ‌های بلورین دانه‌درشت که ناشی از صف‌بندی موازی دانه‌های کانیِ صفحه‌ای (میکا) یا بلورهای نابرابر کانی‌های دیگر باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ