ترجمه مقاله

شیرآوریان

Polygalaceae, Diclidantheraceae, Moutabeaceae, Xanthophyllaceae

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تیره‌ای از باقلاسانان درختی یا درختچه‌ای یا علفی با هفده سرده و 800 گونه که دارای پراکنش تقریباً جهانی هستند و بیشتر از نیمی از گونه‌های آن متعلق به سردۀ شیرآور است
ترجمه مقاله