ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شیار گیجگاهی

lateral cerebral sulcus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← شیار سیلویوس
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ