ترجمه مقاله

شکستگی

fracture 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

درزه یا ترک یا گسلی در سنگ که براثر تنش ایجاد شده است
ترجمه مقاله