ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شوک 1

shock 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حالتی که به علت اُفت فشار خون سرخرگی و کم شدن حجم خون بروز کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ