ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شوک مایل

oblique shock

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← موج ضربه‌ای مایل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ