ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شهوت‌نگاره

erotica

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوشته یا تصویر یا پویانمایی یا هر مادة هنری دیگر که ممکن است پاسخ جنسی را برانگیزد و، برخلاف هرزه‌نگاری، اغلب بیانگر جنبه‌ای مثبت از جنسینگی به‌ دور‌ از خشونت و تبعیض و استثمار جنسی است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ