ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شن چسبنده

hoggin

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ترکیبی از شن و خاک رس که در ساخت زیراساس به کار می‌رود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ