ترجمه مقاله

شناهنگ

synchronized swimming

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رشته‌ای از ورزش‌های آبی که در آن شناگر یا شناگران همراه با موسیقی به انجام حرکات موزون در آب می‌پردازند
ترجمه مقاله